مطالعه تجربی خواص خمشی و ارتعاشی آلومینیوم تقویت‌شده با کامپوزیت اپوکسی / الیاف شیشه

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-8 (8)
کد مقاله : 1108-ISAV2023 (R1)
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان
2عضو هیات علمی پردیس شماره 1 دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مکانیک
3دانشیار، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه دامغان
4دانشجوی دکتری، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مکانیک
چکیده
در این مقاله، تأثیر افزودن اپوکسی تقویت‌شده با الیاف شیشه بر خواص خمشی و ارتعاشی آلومینیوم مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، اپوکسی و الیاف شیشه با آلومینیوم 3105 ترکیب و نمونه‌هایی براساس استاندارد آزمون‌های خواص مکانیکی شامل آزمون خمش و ارتعاشی ساخته شدند. نتایج آزمون خمش نشان داده است، افزودن اپوکسی و الیاف شیشه موجب افزایش مقادیر مدول و استحکام خمشی آلومینیوم خالص می‌شود؛ بطوریکه میزان استحکام خمشی و مدول خمشی نمونه آلومینیوم/اپوکسی/الیاف شیشه نسبت به آلومینیوم خالص به ترتیب 61 درصد و 90 درصد افزایش یافته است که این امر می‌تواند بدلیل استحکام بالای الیاف شیشه و چسبندگی قوی این الیاف با ماتریس اپوکسی با‌شد. همچنین، نتایج آزمون ارتعاشی که از طریق آزمون مودال محیطی بدست آمده است، نیز نشان داده است که فرکانس‌های طبیعی در نمونه آلومینیوم/اپوکسی/الیاف شیشه بیشتر از آلومینیوم خالص می‌باشد. بنابراین، نتایج در مجموع نشان می‌دهند که افزودن اپوکسی تقویت‌شده با الیاف شیشه می‌تواند برای بهبود خواص خمشی و ارتعاشی آلومینیوم مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
.
Authors
مراجع

[1]      A. Fereidoon, S. Memarian, A. Albooyeh, and S. Tarahomi, “Influence of mesoporous silica and hydroxyapatite nanoparticles on the mechanical and morphological properties of polypropylene,” Mater. Des., vol. 57, pp. 201–210, 2014, doi: 10.1016/j.matdes.2013.12.046.

[2]      M. N. M. Merzuki, Q. Ma, M. R. M. Rejab, M. S. M. Sani, and B. Zhang, “Experimental and numerical investigation of fibre-metal-laminates (FMLs) under free vibration analysis,” Mater. Today Proc., no. xxxx, pp. 2–8, 2021, doi: 10.1016/j.matpr.2021.02.409.

[3]      S. Dhar Malingam, F. A. Jumaat, L. F. Ng, K. Subramaniam, and A. F. Ab Ghani, “Tensile and impact properties of cost-effective hybrid fiber metal laminate sandwich structures,” Adv. Polym. Technol., vol. 37, no. 7, pp. 2385–2393, 2018, doi: 10.1002/adv.21913.

[4]      S. Maraş, M. Yaman, M. F. Şansveren, and S. K. Reyhan, “Free Vibration Analysis of Fiber Metal Laminated Straight Beam,” pp. 944–948, 2018.

[5]      S. M. R. Khalili, R. K. Mittal, and S. G. Kalibar, “A study of the mechanical properties of steel/aluminium/GRP laminates,” Mater. Sci. Eng. A, vol. 412, no. 1–2, pp. 137–140, 2005, doi: 10.1016/j.msea.2005.08.016.

[6]      P. Kaleeswaran, K. M. Kiranbabu, and B. S. Kumar, “Fabrication of Fibre Metal Laminate (FML) and Evaluation of Its Mechanical Properties,” Int. J. Appl. Eng. Res., vol. 9, no. 26, pp. 8872–8874, 2014, [Online]. Available: http://www.ripublication.com/ijaer.htm.

[7]      Y. Xia, Y. Wang, Y. Zhou, and S. Jeelani, “Effect of strain rate on tensile behavior of carbon fiber reinforced aluminum laminates,” Mater. Lett., vol. 61, no. 1, pp. 213–215, 2007, doi: 10.1016/j.matlet.2006.04.043.

[8]      A. M. Mukesh and N. Rajesh Jesudoss Hynes, “Mechanical properties and applications of fibre metal laminates,” AIP Conf. Proc., vol. 2142, no. August, 2019, doi: 10.1063/1.5122456.

[9]      H. Khoramishad, H. Alikhani, and S. Dariushi, “An experimental study on the effect of adding multi-walled carbon nanotubes on high-velocity impact behavior of fiber metal laminates,” Compos. Struct., vol. 201, no. March, pp. 561–569, 2018, doi: 10.1016/j.compstruct.2018.06.085.

[10]    S. Feli and M. M. Jalilian, “Experimental and optimization of mechanical properties of epoxy/nanosilica and hybrid epoxy/fiberglass/nanosilica composites,” J. Compos. Mater., vol. 50, no. 28, pp. 3891–3903, 2016, doi: 10.1177/0021998315627198.

[11]    A. R. Albooyeh, “The effect of addition of Multiwall Carbon Nanotubes on the vibration properties of Short Glass Fiber reinforced polypropylene and polypropylene foam composites,” Polym. Test., vol. 74, pp. 86–98, 2019, doi: 10.1016/j.polymertesting.2018.12.014.

[12]    A. Albooyeh and A. Fereidoon, “The effect of mesoporous silica and carbon nanotube addition on the vibration properrties of polypropylene,” vol. 14, no. 1, 2014.

[13]    A. Thiagarajan, K. Velmurugan, and P. P. Sangeeth, “Synthesis and mechanical properties of pistachio shell filler on glass fiber polymer composites by VARIM process,” Mater. Today Proc., vol. 39, no. xxxx, pp. 610–614, 2020, doi: 10.1016/j.matpr.2020.09.001.

[14]    A. Vasudevan, B. N. Kumar, M. V. Depoures, T. Maridurai, and V. Mohanavel, “Tensile and flexural behaviour of glass fibre reinforced plastic - Aluminium hybrid laminate manufactured by vacuum resin transfer moulding technique (VARTM),” Mater. Today Proc., vol. 37, no. Part 2, pp. 2132–2140, 2020, doi: 10.1016/j.matpr.2020.07.573.

[15]    A. Vlot, “Impact properties of Fibre Metal Laminates,” Compos. Eng., vol. 3, no. 10, pp. 911–927, 1993, doi: 10.1016/0961-9526(93)90001-Z.