تاریخ های مهم
  • آخرین مهلت ارسال مقالات کامل           20-06-1402      14-07-1402
  • تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات              06-08-1402
  • تاریخ شروع کنفرانس                             29-09-1402
  • تاریخ پایان کنفرانس                              30-09-1402