توجه:  مهلت ثبت نام در برخی از کارگاهها تمدید شده و امکان پذیر است.

ثبت نام کنندگان که کارگاه ترکیبی را انتخاب می کنند قبل از بارگذاری رسید پرداخت، حتماً "حضوری" یا "مجازی" بودن شرکت خود را روی رسید پرداخت درج فرمایند.

لینک کلاس های مجازی کارگاهها (ویژه شرکت کنندگان غیرحضوری)

تعیین کارگاه برای ثبت نام:

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

28 آذر 1402
08:30-14:30

0

ریال ایران
دانشجویان

4,500,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد

7,500,000

ریال ایران
دانشجویان عضو انجمن

3,750,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد - عضو انجمن

6,750,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد - ثبت نام 3 مقاله

7,500,000

ریال ایران
حضوری
دکتر سهند اطهری

28 آذر 1402
08:30-17:30

0

ریال ایران
دانشجویان

7,200,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد

12,000,000

ریال ایران
دانشجویان عضو انجمن

6,000,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد - عضو انجمن

10,800,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد - ثبت نام 3 مقاله

12,000,000

ریال ایران
حضوری
دکتر منصور رفیعیان

28 آذر 1402
13:30-17:30

0

ریال ایران
دانشجویان

3,600,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد

6,000,000

ریال ایران
دانشجویان عضو انجمن

3,000,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد - عضو انجمن

5,400,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد - ثبت نام 3 مقاله

6,000,000

ریال ایران
ترکیبی
دکتر محمدرضا الهامی-مهندس عباس فتح تبار

29 آذر 1402
08:29-13:30

0

ریال ایران
دانشجویان

4,500,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد

7,500,000

ریال ایران
دانشجویان عضو انجمن

3,750,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد - عضو انجمن

6,750,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد - ثبت نام 3 مقاله

7,500,000

ریال ایران
ترکیبی
دکتر سهند اطهری

29 آذر 1402
08:30-12:30

0

ریال ایران
دانشجویان

3,600,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد

6,000,000

ریال ایران
دانشجویان عضو انجمن

3,000,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد - عضو انجمن

5,400,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد - ثبت نام 3 مقاله

6,000,000

ریال ایران
ترکیبی
دکتر عباس روحانی

29 آذر 1402
10:30-17:30

0

ریال ایران
دانشجویان

5,400,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد

9,000,000

ریال ایران
دانشجویان عضو انجمن

4,500,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد - عضو انجمن

8,100,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد - ثبت نام 3 مقاله

9,000,000

ریال ایران
ترکیبی
دکتر سعید شکراللهی

29 آذر 1402
13:30-16:30

0

ریال ایران
دانشجویان

2,700,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد

4,500,000

ریال ایران
دانشجویان عضو انجمن

2,250,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد - عضو انجمن

4,050,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد - ثبت نام 3 مقاله

4,500,000

ریال ایران
حضوری
دکتر عباس رهی- مهندس سید احمد مرتضوی

29 آذر 1402
13:30-17:30

0

ریال ایران
دانشجویان

3,600,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد

6,000,000

ریال ایران
دانشجویان عضو انجمن

3,000,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد - عضو انجمن

5,400,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد - ثبت نام 3 مقاله

6,000,000

ریال ایران
ترکیبی
دکتر محمدرضا الهامی-دکتر عباس اسدزاده

30 آذر 1402
08:30-12:30

0

ریال ایران
دانشجویان

3,600,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد

6,000,000

ریال ایران
دانشجویان عضو انجمن

3,000,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد - عضو انجمن

5,400,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد - ثبت نام 3 مقاله

6,000,000

ریال ایران
حضوری
دکتر علی لقمانی- مهندس یوسف اشرف نیا

30 آذر 1402
08:30-17:30

0

ریال ایران
دانشجویان

7,200,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد

12,000,000

ریال ایران
دانشجویان عضو انجمن

6,000,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد - عضو انجمن

10,800,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد - ثبت نام 3 مقاله

12,000,000

ریال ایران
ترکیبی
دکتر منصور رفیعیان

30 آذر 1402
08:30-12:30

0

ریال ایران
دانشجویان

3,600,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد

6,000,000

ریال ایران
دانشجویان عضو انجمن

3,000,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد - عضو انجمن

5,400,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد - ثبت نام 3 مقاله

6,000,000

ریال ایران
ترکیبی
مهندس روح اله سیاه تیری

30 آذر 1402
13:30-17:30

0

ریال ایران
دانشجویان

3,600,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد

6,000,000

ریال ایران
دانشجویان عضو انجمن

3,000,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد - عضو انجمن

5,400,000

ریال ایران
شرکت کننده آزاد - ثبت نام 3 مقاله

6,000,000

ریال ایران
ترکیبی
دکتر مجتبی واشقانی فراهانی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.