ارزیابی اثر مواجهات صوتی بر اندیشناکی خشم در کارگران کارگاه های نجاری

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-6 (6)
کد مقاله : 1029-ISAV2023 (R1)
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران
2استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار- دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ایران
3کارشناس ارشد آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
چکیده
امروزه به دلیل گسترش صنعت و به تبع آن افزایش منابع تولید صدا تعداد افراد زیادی در محیط های شغلی در معرض صدای بیش از حد مجاز قرار دارند. اثرات این مواجهه می تواند به دو صورت فیزیولوژیکی و روانی در افراد ظاهر گردد. از جمله اثرات روانی احتمالی ایجاد بی قراری، استرس، نشخوار خشم و پرخاشگری بوده که از طریق کاهش تمرکز و توجه افراد، زمینه ساز رفتار غیر ایمن و حادثه در محیط های شغلی پرصدا می شوند. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر مواجهات صوتی بر اندیشناکی (نشخوار) خشم در کارگران کارگاه های نجاری انجام شد. میزان مواجهه صوتی افراد با استفاده از روش استاندارد ISO9612 و صداسنج TES مدل 1353S در ایستگاه های کاری افراد سنجش گردید. اطلاعات فردی با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک و مقیاس نشخوار خشم ساکودولسکی جمع آوری شد. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه که بر روی 154 نفر از شاغلین مرد در کارگاه های نجاری با میانگین سنی 15/96±10/34 سال و میانگین سابقه کار 18/6±08/10 انجام شد، 6/65% افراد، متاهل بوده و 7/61% آنان نیز در حین کار از وسایل حفاظت شنوایی استفاده می کردند. میانگین و انحراف معیار نمره نشخوار خشم 14/10 ±79/43 و میزان مواجهه صوتی افراد 88/3 ±16/88 گزارش شد. ضریب همبستگی پیرسون ارتباط مثبت و معناداری برای میانگین مواجهه صوتی با نشخوار خشم در افراد مورد بررسی (r=0.182, P=0.02) نشان داد. همچنین، میانگین نمره نشخوار خشم بر حسب میزان تحصیلات افراد نیز اختلاف آماری معنی داری را نشان داد به طوری که میزان نشخوار خشم در افراد دارای تحصیلات بالاتر، کمترین بود. در این مطالعه، میانگین نمره نشخوار خشم با سایر متغیرهای دموگرافیک شامل سن، سابقه کار، وضعیت تاهل و وضعیت استفاده از وسایل حفاظت فردی در حین کار ارتباط و یا تفاوت معناداری نشان نداد. نتایج ارزیابی مواجهه صوتی حاکی از وضعیت نامناسب کارگاه های کوچک نجاری به لحاظ بهداشت صوتی می باشد. با توجه به تاثیر مواجهات صوتی و نقش سطح تحصیلات افراد بر میزان نشخوار خشم به نظر می رسد ارائه راهکارها و پیاده سازی مداخلات کنترلی صدا در محیط کار و نیز آموزش های مداوم مطابق با سطح تحصیلات افراد ضمن کاهش مواجهات صوتی به عملکرد و رفتار بهینه افراد در محیط های پرصدا کمک می نماید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
.
Authors
مراجع

[1] H. Rangkooy, P. Rashnoudi, A. Amiri, and Z. Shabgard, “The Effect of Noise on Hearing Loss and Blood Pressure of Workers in a Steel Industry in the Southwest of Iran,” ohhp, vol. 5, no. 4, pp. 371–384, 2022.
[2] B. Roberts, N. S. Seixas, B. Mukherjee, and R. L. Neitzel, “Evaluating the Risk of NoiseInduced Hearing Loss Using Different Noise Measurement Criteria,”
Ann. Work Expo. Heal., vol. 62, no. 3, pp. 295–306, 2018.
[3] J. M. Negahban S A R, Mossavion S M A, Ebrahimi Hariri A, Mollakazemiha M, “Correlation between Screening estimation and noise measurement in Small Plants in Varamin city.,”
J Heal. Saf Work, vol. 3, no. 2, pp. 79–86, 2013.
[4] I. Javadi, M. Zarei, A. Alizade, and M. Pouransari, “Evaluation of Noise level in the Amol City Woodcrafts,”
Beyhagh, vol. 23, no. 4, pp. 1–9, 2018.
[5] M. Monazzam Esmaielpour, F. Abbasi Balochkhaneh, S. Mousavi Kordmiri, N. Khanjani Fashkhami, S. Zakerian, and M. Abbasi, “Effects of noise annoyance on mental distress,”
Koomesh, vol. 23, no. 3, pp. 394–401, 2021.
[6] K. H.,
Anger disorders: Definition, diagnosis, and treatment. Taylor & Francis, 1995. [Online]. Available: https://psycnet.apa.org/record/1995-98254-000
[7] R. K. Ahmadi Kanrash F, Alimohammad I, Abolaghasemi J, “A Study of Mental and Physiological Effects of Chronic Exposure to Noise in an Automotive Industry,”
Iran J Erg., vol. 7, no. 1, pp. 54–62, 2019.
[8] M. Mahmoudi, T., BasakNejad, S., Mehrabizadeh Honarmand, “Psychometric characteristics of Anger Rumination Scale (ARS) in Students,”
J. Sabzevar Univ. Med. Sci., vol. 21, no. 3, pp. 453–462, 2014.
[9] “ISO 9612:1997 - Acoustics -- Guidelines for the measurement and assessment of exposure to noise in a working environment.”
[10] E. N. Sukhodolsky, D. G., Golub, A., & Cromwell, “Development and validation of the anger rumination scale,”
Pers. Individ. Dif., vol. 31, no. 5, pp. 689–700, 2001.
[11] K. BESHARAT, M.A., HOSEINI, S.A., MOHAMMAD MEHR, R., & AZIZI, “RELIABILITY, VALIDITY AND FACTOR ANALYSIS OF THE ANGER RUMINATION SCALE,”
J. Res. Educ. Sci., vol. 2, no. 5, pp. 9–24, 2008.
[12] T. Robinson, J. Whittaker, A. Acharya, D. Singh, and M. Smith, “Prevalence of noiseinduced hearing loss among woodworkers in Nepal: a pilot study,”
Int J Occup Env. Heal., vol. 21, no. 1, pp. 14–22, 2015.
[13] F. Z. H. Alipour A, Dianat I, Halvani G H, “Individual and job factors affecting the exposure to occupational violence among health care workers in the hospitals in Yazd province in 2016.,”
J Heal. Saf Work, vol. 8, no. 2, pp. 175–186, 2018.