بررسی ارتعاشات آزاد یک نانو میله FGM ترک دار

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-8 (8)
کد مقاله : 1072-ISAV2023 (R1)
نویسندگان
1دانشکده راه اهن دانشگاه علم و صنعت تهران
2استاد دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
چکیده
در این تحقیق، فرکانس های طبیعی یک نانومیله FGM دارای ترک مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا با استفاده از تئوری الاستیسیته غیرموضعی، معادلات دیفرانسیل حاکم بر ارتعاشات آزاد یک نانومیله FGM ترک دار استخراج شده است. سپس با استفاده از روش جدا سازی متغیرها و استفاده از روش اختلاف محدود، این معادلات به معادلات جبری تبدیل و برای بدست آوردن فرکانس های طبیعی حل شده اند. در انتها نیز با حل مثال های عددی، اثر تغییر پارامترهای مختلف بر روی فرکانس های طبیعی مطالعه و کارایی مدل ارائه شده، نشان داده شده است. فرمولبندی ارائه شده در این تحقیق، مدل ساده ای است که به سادگی قابل کدنویسی بوده و با استفاده از آن می توان اثر تغییر پارامترهای مختلف تاثیر گذار بر فرکانس های طبیعی را بررسی کرد. نتایج مثال ها، تایید کننده این مطلب است که با رصد فرکانس های طبیعی یک نانومیله FGM، می توان به وجود ترک در آن پی برد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
.
Authors
مراجع

[1] A. Morassi, “Identification of a crack in a rod based on changes in a pair of natural frequencies”, Journal of Sound and Vibration, 242, 4, 2001, 577-596
[2] M. Aydogdu, “Axial vibration of the nanorods with the nonlocal continuum rod model”, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 41, 5, 2009, 861-864
[3] J.C Hsu, H.L Lee, W.J Chang, “Longitudinal vibration of cracked nanobeams using nonlocal elasticity theory”, Current Applied Physics, 11, 6, 2011, 1384-1388
[4] M. Şimşek, “Nonlocal effects in the free longitudinal vibration of axially functionally graded tapered nanorods”, Computational Materials Science, 61, 2012, 257-265
[5] B. Akgöz, Ö. Civalek, “Longitudinal vibration analysis of strain gradient bars made of functionally graded materials (FGM)”, Composites Part B: Engineering, 55, 2013, 263-268
[6] Ş.D Akbaş, “Axially Forced Vibration Analysis of Cracked a Nanorod”, Journal of Computational Applied Mechanics, 50, 1, 2019, 63-68
[7] A.C Eringen, “On differential equations of nonlocal elasticity and solutions of screw dislocation and surface waves”, Journal of Applied Physics, 54, 1983, 4703-4710