بررسی اثر ضرایب سفتی یاتاقان‌ها بر سرعت‌های بحرانی توربوشارژر

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-8 (8)
کد مقاله : 1048-ISAV2023 (R1)
نویسندگان
1ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشجوی کارشناسی ارشد
2ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی،
چکیده
توربوشارژ سامانه‌ای کمکی است که با تزریق هوای بیشتر به محفظه احتراق، توان خروجی و راندمان موتورهای درون‌سوز را افزایش می‌دهد. مطالعه رفتار دینامیکی و شناخت سرعت های بحرانی آن‌ها به دلیل استفاده گسترده در موتور خودرو، لوکوموتیو و صنایع هوافضا از اهمیت بالایی برخوردار است. سرعت بحرانی، سرعتی است که در آن فرکانس طبیعی با سرعت کاری سیستم برابر شود و در آن سرعت پدیده تشدید رخ خواهد داد. از این رو دور نگه‌داشتن سیستم از رسیدن به سرعت های بحرانی امر مهمی به شمار می آید. یکی از راه های تغییر در سرعت های بحرانی سیستم تغییر ضرایب سفتی یاتاقان هاست. با توجه به مطالعات و آزمایش های انجام گرفته ضرایب سفتی یاتاقان ها بر اساس نوع یاتاقان در محدوده خاصی قرار دارند. در این پژوهش حل تحلیلی و المان محدود یک توربوشارژر مورد مطالعه قرار می گیرد سپس با جایگذاری پارامترهای سیستم فرکانس های طبیعی بدست آمده و مقایسه می شوند. همچنین نمودار کمپبل و سرعت های بحرانی محاسبه می شوند. در نهایت اثر ضرایب سفتی یاتاقان ها بر سرعت های بحرانی توربوشارژر مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج نشان می دهند که با افزایش ضرایب سفتی یاتاقان ها سرعت های بحرانی نیز افزایش می یابند و می توان با افزایش ضرایب سفتی یاتاقان ها از رسیدن به سرعت های بحرانی در فرکانس‌های پایین جلوگیری کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
.
Authors
مراجع

 1. Li, G.-J.:Research on the Dynamic Characteristics and Visualization of the Turbocharger Rotor. Hebei University
of Technology, Hebei (2003)
2. Ying, G.-C & Meng, Guang & Jing, Jianping & Long, Xinhua. (2009). Turbocharger rotor dynamics considering
engines foundation excitation. 28. 18-24.
3. Liu X. Strength and rotor dynamics analysis of one type turbocharger. Dalian Maritime University, Dalian. 2013.
4. Luo, B.-B.: Machining process and dynamic balancing of the rotor parts of the turbocharger. Highw. Car 1, 12–14
(2006)
5. Tian, L., Wang, W. J., & Peng, Z. J. (2011). Dynamic behaviours of a full floating ring bearing supported turbocharger rotor with engine excitation. Journal of Sound and Vibration, 330(20), 4851-4874.
6. Ouyang, X., Guo, H., Wu, X., Men, R., Li, M., & Cao, S. (2022). Investigation of Weight Effects on the Critical
Speed of Inclined Turbocharger Rotor System. Journal of Nonlinear Mathematical Physics,
29(2), 403-422.
7. Wan KH, Zhang YT, Ren GQ. Research of the solution method on the critical speed of turbo supercharger rotor.
New Technology & New Process. 2009; 10:18-20
.
8. Zhai L, Luo Y, Wang Z, Liu X. Failure analysis and optimization of the rotor system in a diesel turbocharger for
rotor speed-up test. Advances in Mechanical Engineering. 2014 Jul 13; 6:476023.