بررسی تجربی عملکرد عایق نانو پلی استر بر صدای داخل اتاق خودرو

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-11 (11)
کد مقاله : 1047-ISAV2023 (R1)
نویسندگان
1آموزش و پرورش استان کردستان شهرستان کرانی
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
چکیده
امروزه یکی از معیارهای انتخاب خودرو آسایش و راحتی داخل اتاق خودرو می باشد که عوامل مختلفی بر آن تاثیر گذار هستند از جمله آن ها می توان به سر و صدای داخل اتاق اشاره کرد. آنالیز نمودن و بررسی کردن این مورد که عایق های خودرو تا چه حد می توانند به کاهش صدای داخل اتاق خودرو کمک کنند، یک مورد مهم محسوب می شود. به همین منظور در این پژوهش بصورت تجربی با انتخاب یک خودرو به عنوان نمونه آزمایش و بکار گیری دستگاه اندازه گیر سطح صدا پرتابل، این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله اول عایق های استاندارد که بر روی خودرو نصب شده است مورد ارزیابی قرار می گیرد و در مرحله دوم عایق های استاندارد از خودرو جدا شده و خودرو بدون عایق مورد بررسی قرار می گیرد که در این ارزیابی کارایی عایق های استاندارد خودرو مشخص می گردد. در مرحله آخر اقدام به تغییر جنس عایق خودرو نموده و با نصب عایق جدید خودرو مجددا مورد ارزیابی قرار می گیرد و عملکرد عایق مورد نظر بررسی می گردد. برای تمامی مراحلی که ذکر گردید دو آزمایش کلی در نظر گرفته شده است. ابتدا خودرو را تحت آزمایشات استاتیکی در دورهای مختلف موتور از جمله دور آرام، دور 2000 و 3000 دور بر دقیقه مورد آزمایش قرار گرفته و سپس خودرو تحت آزمایشات دینامیکی در سرعت های 30، 50، 70 و 100 کیلومتر بر ساعت مورد بررسی قرار می گیرد. در آزمایش استاتیکی عملکرد عایق در کاهش صدای موتور و در آزمایش دینامیکی عملکرد عایق در کاهش صدای جاده و باده را نشان می دهد. نتایج بدست آمده بیانگر این است که عایق خودرو با جنس نانو پلی استر، تاثیرات قابل ملاحظه ایی در نفوذ صدا به داخل اتاق خودرو را در پی دارد که بطور میانگین در عایق کاری کامل خودرو بین 3 تا 8/3 دسیبل سطح صدای داخل اتاق خودرو کاهش پیدا می کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
.
Authors
مراجع

 1. S. D. Dhandole and S. V. Modak, "Review of Vibro-Acoustics analysis procedures for prediction of low
frequency noise inside a Cavity",
Proceeding of Conference Proceedings of the Society for Experimental
Mechanics Series
, Orlando, Florida, US,(2007).
2. M. D. Rao, "Recent applications of viscoelastic damping for noise control in automobiles and
commercial airplanes",
Journal of Sound and Vibration 262, 457-474 (2003).
3. E. T. Fernandez, "The Influence of Tyre Air Cavities on Vehicle Acoustics", Ph.D Thesis, KTH,
Stockholm,Sweden, (2006).
4. A. Karimyan and S. Ebrahimi-Nejad, "Vibro-acoustic analysis of tire and rim finite element model
coupled with fluid acoustic cavity",
Modares Mechanical Engineering 17, 381-392 (2017).
5. Z. Mohamed, X. Wang, and R. Jazar, "Structural-acoustic coupling study of tire-cavity resonance",
Journal of Vibration and Control 22, 513-529 (2016).
6. A. R. George, "Automobile Aerodynamic Noise",
SAE International, (1990).
7. J. Marzbanrad, M. Hafezian, and M. Mozaffarikhah, "Automotive interior cabin noise analysis and
optimization using SEA and RSM",
ISAE 9, 2887-2894 (2019).
8. R. Buchheim, W. Dobrzynski, H. Mankau, and D. Schwabe, "Vehicle interior noise related to external
aerodynamics",
International Journal of Vehicle Design 3, 398-410 (1982).
9. G. Thilagavathi, S. NeelaKrishnan, N. Muthukumar, and S. Krishnan, "Investigations on sound
absorption properties of luffa fibrous mats",
J. Nat. Fibers 15, 445-451 (2018).
10. M. Aliabadi, R. Golmohammadi, and M. Mansoorizadeh, "Objective approach for analysis of noise
source characteristics and acoustic conditions in noisy computerized embroidery workrooms",
Environmental Monitoring and Assessment 186, 1855-1864 (2014).
11. T. Ulrich and J. Arenas, "Role of porosity on nanofibrous membrane sound absorption properties",
16th
International Congress on Sound and Vibration
2019).
12. J. Marzbanrad and M. AlahyariBeyg, "Vehicle Cabin Noise Simulation due to High-frequencies
Stimulation",
ISAE 2, 117-123 (2012).
13. S. H. Tabatabaei, S. MoradiHaghighi, A. Kiani, and K. Ghasemian, "A New Optimized Sound Package
for the Vehicle Dash Panel",
ISAE 11, 3626-3636 (2021).
14. J. Pang,
Noise and vibration control in automotive bodies, John Wiley & Sons, China, 2019.
15. H. Salmani, A. Khalkhali, and A. Mohsenifar, "A practical procedure for vehicle sound package design
using statistical energy analysis",
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D:
Journal of Automobile Engineering
0, 1-16 (2022).
16. L. Cao, Q. Fu, Y. Si, B. Ding, and J. Yu, "Porous materials for sound absorption",
Compos. Commun 10,
25-35 (2018).
17. M. H. Shojaeefard, R. Talebitooti, R. Ahmadi, and B. Ranjbar, "Power sound transmission through
double-walled laminated composite panel with intermediate porous layer considering different boundary
conditions",
Modares Mechanical Engineering 14, 11-21 (2014).
18. A. Ghajarieh, A. Talebian, and S. Habibi, "A review on application of nanofibers in sound insulation",
Proceeding of The 12th National Conference on Textile Engineering, Yazd, Iran,(2020).
19. X. Wang,
Vehicle noise and vibration refinement, Elsevier, Amsterdam, 2010.