استخراج فرکانس‌های طبیعی و شکل‌مودهای ارتعاشی نانوتیرهای چندگانه با روش بدون المان

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-10 (10)
کد مقاله : 1034-ISAV2023 (R2)
نویسندگان
دانشگاه زنجان
چکیده
در این مقاله ارتعاشات آزاد سیستم نانوتیرهای چندگانه همگن با در نظر گرفتن بستر الاستیک وینکلر بین هر نانوتیر مورد مطالعه قرار گرفته است. از تئوری‌ تیر تیموشنکو برای مدل‌سازی رفتار نانوتیرها و از تئوری غیرمحلی الاستیسته برای مدل‌سازی اثر کوچک بودن اندازه استفاده شده است. معادلات تعادل با استفاده از اصل همیلتون به دست آمده و یک فرمول-بندی بدون المان بر اساس شکل تضعیف شده‌ی معادلات حاکم ارائه شده است. برای گسسته‌کردن معادلات از روش درون-یابی نقطه‌ای بر اساس توابع پایه‌ای شعاعی استفاده شده است. برای صحت‌سنجی و دقت روش بدون المان، نتایج به‌دست‌آمده برای تحلیل ارتعاشات آزاد سیستم نانوتیرهای دوگانه‌ی همگن با شرایط مرزی تکیه گاه ساده با حل تحلیلی مقایسه شده که تطابق خوبی را نشان می‌دهد. در نتایج عددی، تأثیر پارامترهای مختلف بر رفتار ارتعاشی سیستم نانوتیرهای چندگانه همگن بررسی شده است و نتیجه شده است که فرمول‌بندی ارائه شده روشی کارا و موثر برای بررسی رفتار نانوساختارهایی مانند سیستم نانوتیرهای چندگانه می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
.
Authors
مراجع

 [1] Murmu, T., and Adhikari,.S. "Nonlocal transverse vibration of double-nanobeam-systems." Journal of Applied
Physics
108.8 (2010): 083514.
[2] Murmu, T., and Adhikari. S. "Axial instability of double-nanobeam-systems."
Physics Letters A375.3 (2011): 601-
608.
[3] Karličić, D., Kozić, P., and Pavlović, R. "Nonlocal vibration and stability of a multiple-nanobeam system coupled
by the Winkler elastic medium."
Applied Mathematical Modelling 40.2 (2016): 1599-1614.
[4] Karličić, D., Ožvat, S., Cajić, M., Kozić, P., & Pavlović, R. "Bending vibration and stability of a multiplenanobeam system influenced by temperature change." Facta Universitatis, Series: Mechanical Engineering 14.1
(2016): 75-88.
[5] Ghafarian, M., and Ariaei, A. "Free vibration analysis of a multiple rotating nano-beams system based on the Eringen nonlocal elasticity theory."
Journal of Applied Physics 120.5 (2016): 054301.
[6] Hosseini, S. A. H., and Rahmani, O. "Surface effects on buckling of double nanobeam system based on nonlocal
Timoshenko model."
International Journal of Structural Stability and Dynamics 16.10 (2016): 1550077.
[7] Hashemi, Sh Hosseini, and Bakhshi Khaniki, H. "Dynamic behavior of multi-layered viscoelastic nanobeam system
embedded in a viscoelastic medium with a moving nanoparticle."
Journal of Mechanics 33.5 (2017): 559-575.
[8] Hashemi, Sh Hosseini, and Bakhshi Khaniki H. "Dynamic response of multiple nanobeam system under a moving
nanoparticle."
Alexandria engineering journal 57.1 (2018): 343-356.
[9] Karličić, D., Cajić, M., & Adhikari, S. "Dynamic stability of a nonlinear multiple-nanobeam system."
Nonlinear
Dynamics
93.3 (2018): 1495-1517.
[10]Sari, MS., Al-Kouz WG, and Atieh AM. "Transverse vibration of functionally graded tapered double nanobeams
resting on elastic foundation."
Applied Sciences 10.2 (2020): 493.
[11]Eringen, A. C.l. "Linear theory of nonlocal elasticity and dispersion of plane waves." International Journal of Engineering Science 10.5 (1972): 425-435.
[12]Liu, G-R. Meshfree methods: moving beyond the finite element method. CRC press, 2009.
[13]Reddy, JN. "Nonlocal theories for bending, buckling and vibration of beams." International Journal of Engineering
Science 45.2-8 (2007): 288-307.