بررسی فرکانس‌های طبیعی پوسته استوانه‎‎‌ای کامپوزیتی دوجداره به روش گلرکین

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-10 (10)
کد مقاله : 1032-ISAV2023 (R1)
نویسندگان
دانشگاه زنجان
چکیده
در پژوهش حاضر، پاسخی تحلیلی به مسأله ارتعاشات آزاد پوسته‌های استوانه‌ای نازک دوجداره (تودرتو) با استفاده از روش گلرکین ارائه شده است. میدان جابجایی پوسته‌ها به صورت حاصل‌ضرب دو تابع مثلثاتی در جهت محوری و محیطی پوسته استوانه‌ای درنظر گرفته شده است. معادلات حرکت بر اساس نظریه کلاسیک پوسته‌ها و تئوری پوسته لاو به دست آمده است. در این پژوهش فرض شده است که پوسته‌های تودرتو توسط یک بستر الاستیک وینکلر به هم متصل شده‌اند. در نهایت معادلات حاکم به صورت تحلیلی به روش گلرکین حل شده تا فرکانس طبیعی نوسانات سیستم به دست آید. شایان ذکر است که اثرات شرایط مرزی مختلف ساده-ساده، گیردار-گیردار و گیردار-ساده و همچنین انواع لایه‌گذاری و نسبت طول به قطر بر فرکانس‌های طبیعی پوسته‌های نازک تک‌جداره و دوجداره نیز در این پژوهش بررسی شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که با افزایش نسبت طول به قطر و همچنین با افزایش ضریب سفتی فنر، فرکانس طبیعی بی‌بعد پوسته دوجداره افزایش پیدا می‌کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
.
Authors
مراجع

 1. Love, Augustus Edward Hough. "XVI. The small free vibrations and deformation of a thin elastic
shell."
Philosophical Transactions of the Royal Society of London.(A.) 179 (1888): 491-546.
2. Leissa AW. Vibration of shells. Report LC-77-186367, NASA-sp-288; (1973).
3. Donnell LH. Stability of thin walled tubes under torsion. NACA Report 479; (1933).
4. Reissner, Eric. "A new derivation of the equations for the deformation of elastic shells." American Journal of Mathematics 63.1 (1941): 177-184.
5. Sanders, J. L. "An improved first approximation theory for thin shells (NASA TR-R24)." US Government Printing
Office, Washington, DC
(1959).
6. Flügge W. Stresses in shells. Berlin: Springer-Verlag; (1962).
7. Hua, L. I., and K. Y. Lam. "Frequency characteristics of a thin rotating cylindrical shell using the generalized differential quadrature method." International Journal of Mechanical Sciences 40.5 (1998): 443-459.
8. Lam, K. Y., and Wu Qian. "Vibrations of thick rotating laminated composite cylindrical shells." Journal of sound
and vibration
225.3 (1999): 483-501.
9. Zhang, X. M. "Parametric analysis of frequency of rotating laminated composite cylindrical shells with the wave
propagation approach."
Computer methods in applied mechanics and engineering 191.19-20 (2002): 2057-2071.
10. Zhang, Jing, et al. "Nonlinear vibration analyses of cylindrical shells composed of hyperelastic materials." Acta
Mechanica Solida Sinica
32 (2019): 463-482.
11. Ebrahimi, Farzad, and Ali Dabbagh. "Vibration analysis of multi-scale hybrid nanocomposite shells by considering
nanofillers’ aggregation."
Waves in Random and Complex Media 32.3 (2020): 1060-1078.
12. Baghbadorani, A. Abedini, and Y. Kiani. "Free vibration analysis of functionally graded cylindrical shells reinforced with graphene platelets." Composite Structures 276 (2021): 114546.
13. Ebrahimi, Farzad, and Ali Dabbagh. "Vibration analysis of multi-scale hybrid nanocomposite plates based on a
Halpin-Tsai homogenization model."
Composites Part B: Engineering 173 (2019): 106955.
14. Loy, C. T., K. Y. Lam, and C. Shu. "Analysis of cylindrical shells using generalized differential quadrature." Shock
and vibration
4.3 (1997): 193-198.