بررسی و تحلیل اثر شل‌شدگی اتصالات غیر دائمی پیچی در سازه‌ی ورق بر روی ویژگی‌های ارتعاشی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-11 (11) XML اصل مقاله (1.08 MB)
کد مقاله : 1102-ISAV2023 (R1)
نویسندگان
دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک
چکیده
در این پژوهش در ابتدا شبیه‌سازی اجزاء‌محدود اتصالات غیردائمی پیچی در سازه‌ی ورق با اتصال لب‌به‌لب به کمک لایه واسط یا لایه رابط مورد بررسی قرارگرفته است تا بتوان رفتار ارتعاشی سازه را به بهترین شکل ارزیابی کرد. برای ارزیابی و به‌روزرسانی مدل اجزاء محدود، آزمایش‌ تجربی ارتعاشی با درنظر گرفتن شرایط مرزی آزاد-آزاد انجام شده است. سپس نتایج شبیه‌سازی و آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفته تا دقت روش شبیه‌سازی اتصال پیچ و مهره ارائه شود. در انتها با استفاده از تست‌های آزمایشگاهی مودال، اثر شل‌شدگی اتصالات پیچ و مهره بر روی فرکانس طبیعی سازه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که پس از به‌روزرسانی مدل المان محدود، تقریب لایه رابط برای اتصال پیچ و مهره از دقت مناسبی برخوردار است و همچنین، گشتاور پیچشی سفت‌کردن پیچ اثر مستقیم بر روی فرکانس طبیعی سازه دارد و شل‌شدگی پیچ و مهره در فرکانس‌های طبیعی بالاتر اثر تخریبی بیشتری را از خود نشان می‌دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
.
Authors
مراجع
 1. M. Rezaee, V. Maleki, "A New Nonlinear Model for Flexural Vibration Analysis of a Cracked Beam with a Fatigue Crack", Journal of Applied and Computational Sciences in Mechanics, 22(2), 35-52, (2011).
  2. M. Ghaderi, H. Ghaffarzadeh, V.A. Maleki, "Investigation of vibration and stability of cracked columns under axial load", Earthquakes and Structures, 9(6), 1181-1192, (2015).
  3. Q. Sun, B. Yuan, X. Mu, W. Sun, "Bolt preload measurement based on the acoustoelastic effect using smart piezoelectric bolt", Smart Materials and Structures, 28(5), 23-45, (2019).
  4. N. Jamia, H. Jalali, J. Taghipour, M. Friswell, H.H. Khodaparast, "An equivalent model of a nonlinear bolted flange joint", Mechanical Systems and Signal Processing, 153, 67-89, (2021).
  5. Cao, J., & Grenestedt, J. L. "Design and testing of joints for composite sandwich/steel hybrid ship hulls", Compsites Part A: Applied science and manufacturing, 35(9), 1091-1105, (2004).
  6. Petrov, E. P. "A method for use of cyclic symmetry properties in analysis of nonlinear multiharmonic vibrations of bladed disks", J. Turbomach, 126(1), 175-183, (2004).
  .7 عینی، شایان و متوسلالحق، مهرداد و طالبی توتی، روحاهلل، "شناسایی تجربی پارامترهای ناحیهی تحت تأثیر اتصال میراگر زیر سکو"، دوازدهمین کنفرانس 
  بین المللی آکوستیک و ارتعاشات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران،

8 عینی، شایان و متوسلالحق، مهرداد و طالبی توتی، روحاهلل، "مدلسازی و بهروزرسانی مدل نقطه جوش در اتصاالت سازهی بدنه خودرو"، نهمین کنگرهی 
انجمن علوم صوتی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، .1402
9. D.J. Segalman, A four-parameter Iwan model for lap-type joints, (2005).
10. M. Yoshimura, K. Okushima, "Measurement of dynamic rigidity and damping property for simplified joint models and simulation by computer", Annals of the CIRP, 25(1), 193-198, (1977).
11. H. Ahmadian, H. Jalali, "Identification of bolted lap joints parameters in assembled structures", Mechanical Systems and Signal Processing, 21(2), 1041-1050, (2007).
12. F. Gant, P. Rouch, F. Louf, L. Champaney, "Definition and updating of simplified models of joint stiffness", International Journal of Solids and Structures, 48(5), 775-784, (2011).
13. H. Ouyang, M. Oldfield, J. Mottershead, "Experimental and theoretical studies of a bolted joint excited by a torsional dynamic load", International Journal of Mechanical Sciences, 48(12), 1447-1455, (2006).
14. D. Li, C. Xu, J. Kang, Z. Zhang, "Modeling tangential friction based on contact pressure distribution for predicting dynamic responses of bolted joint structures", Nonlinear Dynamics, 101(1), 255-269, (2020).
15. E.S. Buice, D. Otten, R.H. Yang, S.T. Smith, R.J. Hocken, D.L. Trumper, "Design evaluation of a single-axis precision controlled positioning stage", Precision engineering, 33(4), 418-424, (2009).
16. D.D. Quinn, "Modal analysis of jointed structures", Journal of Sound and Vibration, 331(1), 81-93, (2012).
17. G. Park, K.-N. Hong, H. Yoon, "Vision-based structural FE model updating using genetic algorithm", Applied Sciences, 11(4), 16-32, (2021).
18. F. Adel, S. Shokrollahi, M. Jamal-Omidi, H. Ahmadian, "A model updating method for hybrid composite/aluminum bolted joints using modal test data", Journal of Sound and Vibration, 396(4), 172-185, (2017).
.19 پیردیر، ابوذر و محمدی، مهرداد و کاظم زاده پارسی، محمد جواد و رجبی، مجید، "مطالعه تحلیلی تأثیر شلشدگی بر رفتار ارتعاشات غیرخطی اتصاالت پیچ
و مهره ای"، نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر، دوره 53 شماره ،12 سال .