مطالعه پارامتری عوامل موثر بر وقوع چتر درخط نورد سرد

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-9 (9)
کد مقاله : 1062-ISAV2023 (R2)
نویسندگان
1دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
2دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده
چتر به عنوان محدودیت اصلی برای افزایش بهره‌وری فرایندهای نورد سرد شناخته شده است. تحقیقات نشان داده‌اند پارامترهای مختلفی در ایجاد پدیده چتر نقش دارند. در این پژوهش با استفاده از برنامه شبیه‌ساز چتر که در پژوهش‌های قبلی ایجاد شده است، به بررسی تاثیر پارامترهای ورودی کاهش ضخامت در قفسه اول، کشش‌های ورودی و خروجی از قفسه اول، کشش خروجی از قفسه دوم و ضریب‌های اصطکاک قفسه‌ی اول و دوم بر روی سرعت بحرانی چتر پرداخته شده است. از روش سطح پاسخ برای بدست آوردن ارتباط بین پارامترهای ورودی‌ و سرعت بحرانی چتر و همچنین به بررسی میزان تاثیر پارامترهای ورودی بر روی سرعت بحرانی چتر پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهند روش سطح پاسخ با تعداد 90 آزمایش توانسته است رابطه بین ورودی‌ها و خروجی را با دقت قابل قبولی بدست آورد. پارامتر‌های کاهش ضخامت در قفسه اول، کشش خروجی از قفسه اول و ضریب اصطکاک قفسه دوم به ترتیب بیش‌ترین تاثیر را بر روی سرعت بحرانی چتر دارند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
.
Authors
مراجع

[1] I. S. Yun, W. R. D. Wilson, and K. F. Ehmann, "Review of chatter studies in cold rolling," 
International Journal of Machine Tools and Manufacture, Article vol. 38, no. 12, pp. 1499-
1530, 1998, doi: 10.1016/S0890-6955(97)00133-8.
[2] Y. Kimura, Y. Sodani, N. Nishiura, N. Ikeuchi, and Y. Mihara, "Analysis of chatter in tandem 
cold rolling mills," ISIJ International, Article vol. 43, no. 1, pp. 77-84, 2003, doi: 
10.2355/isijinternational.43.77.
[3] A. Heidari and M. R. Forouzan, "Optimization of cold rolling process parameters in order to 
increasing rolling speed limited by chatter vibrations," Journal of Advanced Research, Article 
vol. 4, no. 1, pp. 27-34, 2013, doi: 10.1016/j.jare.2011.12.001.
[4] A. Heidari, M. R. Forouzan, and M. R. Niroomand, "Development and evaluation of friction 
models for chatter simulation in cold strip rolling," International Journal of Advanced 
Manufacturing Technology, Article vol. 96, no. 5-8, pp. 2055-2075, 2018, doi: 
10.1007/s00170-018-1658-x.
[5] R. Mehrabi, M. Salimi, and S. Ziaei-Rad, "Finite Element Analysis on Chattering in Cold 
Rolling and Comparison with Experimental Results," Journal of Manufacturing Science and 
Engineering, Transactions of the ASME, Article vol. 137, no. 6, 2015, Art no. 061013, doi: 
10.1115/1.4030379.
[6] Z. Y. Gao, Y. Liu, Q. D. Zhang, M. L. Liao, and B. Tian, "Chatter model with structureprocess-control coupled and stability analyses in the cold rolling system," Mechanical Systems 
and Signal Processing, Article vol. 140, 2020, Art no. 106692, doi: 
10.1016/j.ymssp.2020.106692.
[7] Z. Y. Gao, B. Tian, Y. Liu, L. Y. Zhang, and M. L. Liao, "Dynamics-based optimization of 
rolling schedule aiming at dual goals of chatter suppression and speed increase for a 5-stand cold tandem rolling mill," Journal of Iron and Steel Research International, Article vol. 28, 
no. 2, pp. 168-180, 2021, doi: 10.1007/s42243-020-00551-5.
[8] M. R. Niroomand, M. R. Forouzan, M. Salimi, and M. Kafil, "Frequency analysis of chatter 
vibrations in tandem rolling mills," Journal of Vibroengineering, Article vol. 14, no. 2, pp. 
852-865, 2012.
[9] M. R. Niroomand, M. R. Forouzan, and A. Heidari, "Experimental analysis of vibration and 
sound in order to investigate chatter phenomenon in cold strip rolling," International Journal 
of Advanced Manufacturing Technology, Article vol. 100, no. 1-4, pp. 673-682, 2019, doi: 
10.1007/s00170-018-2639-9.
[10] X. Lu et al., "Prediction and analysis of cold rolling mill vibration based on a data-driven 
method," Applied Soft Computing Journal, Article vol. 96, 2020, Art no. 106706, doi: 
10.1016/j.asoc.2020.106706.
[11] H. Zhao, "Regenerative chatter in cold rolling, PhD. 3303624, Northwestern University, 
Ill, USA," 2008.
[12] M. Raymond, M. Douglas, and A. Christine, Response Surface Methodology. Wiley, 2016