شبیه‌سازی آکوستیکی صدای انتشاری در سالن تولید نخ و صحت‌سنجی با نتایج تجربی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-10 (10) XML اصل مقاله (1.42 MB)
کد مقاله : 1061-ISAV2023 (R1)
نویسندگان
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده
آلودگی صوتی در سالن‌های تولید نخ مشکلات زیادی را برای کارگران و کارفرمایان ایجاد کرده‌است. در فرآیند کنترل صدا در این محیط، برای کاهش هزینه‌های سعی و خطا و برای رسیدن به طراحی بهینه، نیاز به داشتن یک مدل نرم‌افزاری صحت‌سنجی شده می‌باشد. به این منظور، در این پژوهش، ابتدا منابع صوتی مختلف یک سالن تولید نخ شناسایی شده و با استفاده از اندازه‌گیری تراز فشار صدا به کمک ترازسنج صدا، تراز توان صدا منابع مختلف محاسبه شده است. سپس سطوح مختلف درون سالن بررسی و ضرایب جذب آن‌ها تعریف شده است. با تعریف منابع صوتی و گیرنده‌های متناظر با نقاط اندازه‌گیری شده در نرم‌افزار، شبیه‌سازی در نرم‌افزار ادئون انجام گرفته است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی با داده‌های تجربی مقایسه و مدل به دست آمده صحت سنجی شده است. نتایج حاصل از این شبیه‌سازی نشان می‎دهد که بیشترین اختلاف تراز فشار صدای کل با مقادیر اندازه‌گیری شده 2/1 دسی‌بل می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
.
Authors
مراجع

1. Crawford, R., "A discussion on the origin and treatment of noise in industrial environments -
Noise control on textile machinery", Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 
Series A, Mathematical and Physical Sciences, vol. 263, pp. 347-367, 1968.
2. Mills, R. O., "Noise reduction in a textile weaving mill", American Industrial Hygiene Association 
Journal, vol. 30, pp. 71-76, 1969.
3. MONAZAM, M., and Nezafat, A., "On the application of partial barriers for spinning machine 
noise control: a theoretical and experimental approach", Journal of Environmental Health Science 
& Engineering, vol. 4, pp. 113-120, 2007.
4. Jayawardana, T., Perera, M., and Wijesena, G., "Analysis and control of noise in a textile factory", 
International journal of scientific and research publications, vol. 4, pp. 1-7, 2014.
5. Monazzam-Esmaeelpour, M. R., Hashemi, Z., Golmohammadi, R., and Zaredar, N., "A passive 
noise control approach utilizing air gaps with fibrous materials in the textile industry", Journal of 
Research in Health Sciences, vol. 14, pp. 46-51, 2014.
6. Tomozei, C., Pipa, A., Irimia, O., Panainte-Lehadus, M., and Nedeff, F., "Measuring noise level 
in the textile industry", Journal of Engineering Studies and Research, vol. 24, pp. 43-49, 2018.
7. Sorainen, E., and Kokkola, H., "Optimal noise control in a carpentry plant", Applied Acoustics, 
vol. 61, pp. 37-43, 2000.
8. Rindel, J. H., and Christensen, C. L., "Odeon, a design tool for noise control in indoor environments", 2007.
9. Keränen ,J., and Hongisto, V.,"Comparison of simple room acoustic models used for industrial 
spaces",Acta Acustica united with Acustica, vol.96, pp.179-194, 2010.
10. Barron, R. F., Industrial noise control and acoustics, CRC Press, 2002.
11. Egan, M. D., Architectural Acoustics, J. Ross Pub., United Kingdom, 2007