بررسی تجربی صدای ناشی از جت نازل دالبر(Chevron Nozzle)

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-9 (9)
کد مقاله : 1028-ISAV2023 (R1)
نویسندگان
1ایران، تهران، بزرگراه شهید زین‌الدین شرق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی هوافضا، آزمایشگاه پژوهشی پیشرانش و احتراق، کدپستی ،1656983911، کارشناس ارشد
2ایران، تهران، بزرگراه شهید زین‌الدین شرق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی هوافضا، آزمایشگاه پژوهشی پیشرانش و احتراق، کدپستی،1656983911عضو هیات علمی
چکیده
به منظور کاهش صدای جت خروجی از نازلها، از دالبر (شورون) کردن لبه انتهایی نازل استفاده می شود. به منظور ارزیابی اثر تعداد مختلف برشهای دالبری انجام شده در لبه خروجی نازل بر روی مشخصات صوتی جت خروجی از آن، یک اتاق آکوستیک با امکانات ویژه طراحی و ساخته شده است. از جمله امکانات این اتاق، اندازه گیری شدت صدای تولیدی نازل در هر محل مورد دلخواه در محیط اطراف آن که به طور خودکار موقعیت آن از پیش تنظیم شده، می باشد. در این اتاق، عملکرد صوتی نازل پایه (بدون برش دالبر) و دو نازل دالبر ساخته شده، مورد مطالعه تجربی قرار گرفته است. برای هر یک از نازلهای پیشگفته، پارامترهایی همچون طیف های فشاری صوت، سطوح فشاری، سطح فشار کل و شاخص قدرت آکوستیک، در چهار موقعیت و در زوایای مختلف، در نسبت فشار مشخص نازل، اندازه‌گیری شده است. پارامترهای اندازه گیری شده، تحلیل و با گزارش های معتبر، اعتبار سنجی شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که تغییرات در شکل هندسی نازل ها به عنوان نازل شورون با شرایط خاص اولیه جت، دارای عملکرد آکوستیکی بهتر در فرکانس های پایین می باشند. همچنین انتقال فشار صوت در پهنای باند فرکانسی از فرکانس های پایین به بالا توسط نازل های شورون، قابل توجه می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
.
Authors
مراجع
[1]
[2]
[3]
Jeremy G. Turner, Jennifer L. Parrish Larry F. Hughes Linda A. Toth, and Donald M. Caspary, "Hearing
in Laboratory Animals: Strain Differences and Nonauditory Effects of Noise", American Association for
Laboratory Animal Science, 2005.Stefan Bühler, Numerical simulation of laminar and Turbulent Nozzle
Jet flows and their sound, Universität Karlsruhe, 1981.
Stewart Glegg, William Devenport,"Aeroacoustics of low mach number flows". Elsevier Science.
Rostam Golmohamadi, "Noise & Vibration engineering in industries & environment"2009.
Daneshjoo

publications Hamedan