برآورد نیروی کشش کابل در پل های کابلی به روش اندازه گیری ارتعاش با استفاده از حسگرهای هوشمند بی سیم (بررسی میدانی)

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-10 (10)
کد مقاله : 1027-ISAV2023 (R2)
نویسندگان
1ایران، تهران، خیابان پاستور کوچه سلامت پلاک ،1317684461 ،4مشاور حوزه پایش سلامت سازه
2ایران، تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، ،1916646664عضو هیئت علمی
چکیده
پل‌های کابلی سازه‌های مدرنی هستند که ساخت آن‌ها در دنیا گسترش زیادی پیدا کرده اند. اجرای دهانه‌های بلند در اینگونه پل‌ها همراه با طول عمر بیشتر و صرفه اقتصادی این سازه‌ها، مهم ترین عامل مقبولیت آن‌ها در بین مهندسان پل می‌باشد. با گذشت زمان پل‌ها نیز مانند تمام سازه‌ها به عمر مفید خود می‌رسند، ولی به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای اغلب باید بیش از طول عمر طراحی خود در خدمت باشند. سازه‌های عمرانی همچنین به علت وقایع طبیعی مانند زمین لرزه و باد، بارهای مختلف حین بهره‌برداری و یا فرسودگی اجزا در طول زمان دچار آسیب می‌شوند. به منظور کاهش خسارات مالی و جانی، روش‌هایی برای پایش سلامت سازه‌ جهت اطمینان از ایمنی آنها مورد نیاز می‌باشد. در پل‌های کابلی، کابل‌های پل و اتصالات آن‌ها بدون شک بحرانی‌ترین المان‌های سازه‌ای پل می‌باشند. از آنجایی که این کابل‌ها در درون غلاف قرار می‌گیرند و معمولاً فضای بین کابل‌ و غلاف را با مواد مهارکننده خوردگی همچون ملات سیمان یا گریس پر می‌کنند، بازرسی چشمی کمک چندانی در شناسایی آسیب این کابل‌ها نمی‌کند.
در این مقاله نشان داده می شود که با استفاده از حسگر های بی سیم هوشمند و اندازه گیری ارتعاش کابل های پل، می توان به آسانی نسبت به برآورد نیروی کشش کابل ها اقدام نمود. نخست به بررسی اجمالی روش های متداول برآورد نیروی کشش کابل ها پرداخته و در ادامه به معرفی پل کابلی ابریشم تهران، روش انجام آزمون ارتعاش و اندازه گیری های ارتعاش کابل با استفاده از ارتعاش محیطی و همچنین ضربه چکش به کابل، تحلیل داده ها و استخراج فرکانس های ارتعاشی مود های مختلف کابل جهت برآورد نیروی کشش کابل مربوطه انجام شده است. در این آزمون با اندازه گیری ارتعاش کابل به آسانی کشش موجود کابل در پل های کابلی برآورد شده و شرایط ایمنی و سلامت پل قابل بررسی می باشد و این اطمینان را به بهره بردار می دهد تا از شرایط و وضعیت پل قبل از وقوع حادثه ای مطلع شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
.
Authors
مراجع

1. Byeong Hwa Kim,Taehyo Park, Hyunyang Shin and Tae-Yang Yoon, A Comparative Study of the Tension Estimation Methods for Cable Supported Bridges, Steel Structures 7 (2007) 77-84.
2. Shimada, T., Kimoto, K. and Narui, S. (1989). Study on estimating tension of tied hanger rope of suspension bridge by vibration method,
Proc. JSCE, 404(I-11), pp. 455-458.
3. H. Zui, T. Shinke, Y.H. Namita, Practical formulas for estimation of cable tension by vibration method,
Journal of Structural Engineering, ASCE 122 (6) (1996) 651–656
4. Russell, J.C. and Lardner, T.J. (1998). Experimental determination of frequencies and tension for elastic
cables,
Journal of Engineering Mechanics, ASCE, 124(10), pp. 1067-1072.
5. Wei-Xin Ren, Gang Chen , Wei-Hua Hu, Empirical formulas to estimate cable tension by cable fundamental frequency,
Structural Engineering and Mechanics, Vol. 20, No. 3 (2005) 363-380.
6. Zhi Fang and Jian-qun Wang, Practical Formula for Cable Tension Estimation by Vibration Method,
Journal of Bridge Engineering (ASCE), Volume 17, Issue 1 (2010)
7. https://www.beanair.com/index.html