بررسی ضریب جذب صوت مخلوط‌های آسفالتی حاوی خرده لاستیک فرآوری شده تحت تاثیر عوامل جوی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-10 (10)
کد مقاله : 1016-ISAV2023 (R1)
نویسندگان
1ایران، تهران، بزرگراه جلال آلاحمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده عمران و محیط زیست، ،14115-111، دانشجوی کارشناسی ارشد
2ایران، تهران، بزرگراه جلال آلاحمد ، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده عمران و محیط زیست ، ،14115-111، استاد.
چکیده
حمل و نقل یکی از منابع مهم ایجاد آلودگی صوتی است که با توسعه‌ی جاده‌ها، سلامت انسان‌ها و همچنین اکوسیستم‌های طبیعی را به خطر انداخته است. از این جهت، طرح روسازی‌های مبتنی بر کاهش آلودگی صوتی راه‌ها بسیار حائز اهمیت می‌باشد. یکی از انواع مختلف روسازی‌های مبتنی بر کاهش آلودگی صوتی، مخلوط‌های آسفالتی حاوی خرده لاستیک و همچنین نوع جدیدتر آنها با عنوان خرده لاستیک فرآوری شده می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ضریب جذب صوت نمونه‌های شاهد، حاوی خرده لاستیک و مقادیر متفاوت خرده لاستیک فرآوری شده پس از ساخت و همچنین پس از شبیه‌سازی شرایط جوی جهت بررسی دوام ویژگی‌های صوتی آنها می‌باشد. خرده لاستیک و خرده لاستیک فرآوری شده سبب افزایش ضریب جذب صوت نمونه‌ها شده است. با اعمال شرایط دمای بالا و رطوبت نیز، ضریب جذب صوت تمامی نمونه‌ها افزایش یافته است و می‌توان گفت سیکل‌های یخ و ذوب نیز به طور کلی سبب افزایش ضریب جذب صوت می‌گردند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
.
Authors