بررسی تأثیر نحوه‌ی مدل‌سازی کوپلینگ بر دقت محاسبه‌ی فرکانس‌های طبیعی پیچشی یک زنجیره‌ی توربوکمپرسوری

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 1-8 (8) XML اصل مقاله (707.95 K)
کد مقاله : 1006-ISAV2023 (R1)
نویسندگان
ایران، تهران، شرکت توربوکمپرسور تک خاورمیانه، 18341، واحد اجزای دوار
چکیده
سفتی پیچشی کوپلینگ انعطاف پذیر تأثیر قابل ملاحظه ای بر رفتار ارتعاشی زنجیره ماشین‌آلات دوّار از جمله فرکانس‌های طبیعی دارد. به منظور تحلیل ارتعاشات پیچشی زنجیره طبق توصیه‌ی استاندارد API 684، مدل سازی کوپلینگ با استفاده از یک تک-المان پیچشی با اینرسی متمرکز کفایت می‌کند. در این مقاله، دقت این نظریه برای یک کیس استادی صنعتی بررسی شده و نحوه‌ی مدل سازی المان محدود کوپلینگ انعطاف پذیر و محاسبه ی سفتی پیچشی آن مورد بحث قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا الزامات و فرضیات استاندارد AGMA 9004 جهت محاسبه‌ی سفتی پیچشی کوپلینگ ارائه شده و با به کارگیری آن ها، مدل المان محدود یک نمونه کوپلینگ انعطاف‌پذیر ساخته شده است. با افزودن مدل کوپلینگ به مدل یک زنجیره‌ی توربوکمپرسوری، فرکانس‌های طبیعی پیچشی زنجیره محاسبه گردیده و با فرکانس‌های طبیعی حاصل از مدل تک المانه ی کوپلینگ مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده ی این است که مدل تک المانه با خطایی کمتر از 4 درصد، سه فرکانس طبیعی اول زنجیره را پیش بینی می کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
.
Authors
مراجع

1. Wen Jeng Chen, Practical rotordynamics and fluid film bearing design, CreateSpace, 2015.
2. John Vance, Fouad Zeidan, Brian Murphy,
Machinery vibration and rotordynamics, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2010.
3. John Mancuso, Joe Corcoran, "What are the differences in high performance flexible couplings in turbomachinery?",
Proceedings of the thirty-second turbomachinery symposium, 2003.
4. Flexible Couplings – Mass Elastic Properties and Other Characteristics, Reaffirmed May 2014, ANSI/AGMA 9004-B08