مروری بر فرامواد آکوستیک برای کاهش نویز

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-10 (10) XML اصل مقاله (1.04 MB)
کد مقاله : 1075-ISAV2023 (R1)
نویسندگان
1دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
2دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
آلودگی صوتی در سال های اخیر به یک معضل مهم جهانی تبدیل شده است. متأسفانه، مواد آکوستیک معمولی نمی‌توانند پیشرفت‌های قابل توجهی در کاهش نویز ارائه دهند. با این حال، فرامواد آکوستیک راه‌حل‌های جدیدی برای کنترل امواج صوتی ارائه می‌کنند و پتانسیل زیادی برای کاهش انتشار نویز دارند. اخیراً با توجه به توسعه سریع فرامواد آکوستیک، متامواد برای کاهش نویز صوتی توجه محققان در سراسر جهان را به خود جلب کرده است. این فرامواد اغلب هم سبک و هم فشرده هستند و در کاهش نویز فرکانس پایین بسیار عالی هستند که کنترل آن با مواد آکوستیک معمولی دشوار است. پیشرفت های اخیر نشان داده است که فرامواد صوتی به طور موثر امواج صوتی را کنترل می‌کنند و بهینه سازی ساختار آنها می تواند عملکرد بر اساس پدیده‌های فیزیکی جدید را فعال کند. این بررسی توسعه فرامواد آکوستیک را معرفی می‌کند و طبقه‌بندی اساسی، مکانیسم فیزیکی زیربنایی، سناریوهای کاربردی و روندهای تحقیقاتی در حال ظهور را برای فرامواد کاهش نویز غیرفعال و فعال خلاصه می‌کند. با تمرکز بر کاهش نویز، کاستی‌های فن آوری‌های فعلی مورد بحث قرار می گیرد و روند توسعه آینده پیش بینی می شود. همانطور که دانش ما در این زمینه همچنان در حال گسترش است، انتظار می‌رود که فرامواد آکوستیک به پیشرفت خود ادامه دهند و در آینده کاربردهای عملی بیشتری در زمینه‌های نوظهور پیدا کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
.
Authors
مراجع
 1. M. M Sigalas, E. N. Economou, J. Sound. Vib. 1992, 158, 377. 
  2. D. R. Smith, W. J. Padilla, D. C. Vier, S. C. Nemat-Nasser, S. Schultz, Phys. Rev. Lett. 2000, 
  84, 4184. 
  3. X. L. Liu, T. Tyler, T. Starr, A. F. Starr, N. M. Jokerst, W. J. Padilla, Phys. Rev. Lett. 2011, 107, 
  045901. 
  4. X. Y. Zheng, H. Lee, T. H. Weisgraber, M. Shusteff, J. DeOtte, E. B. Duoss, J. D. Kuntz, 
  M. M. Biener, Q. Ge, J. A. Jackson, S. O. Kucheyev, N. X. Fang, C. M. Spadaccini, Science
  2014, 344, 1373. 
  5. K. H. Dou, X. Xie, M. B. Pu, X. Li, X. L. Ma, C. T. Wang, X. G. Luo, Opto-Electron. Adv. 
  2020, 3, 190005F. Young, M. K. Cheng, S. M. Weng and K. L. Lee, "Nonlinear vibration analysis of a FGM plate with viscoelastic core", Proceedings of the 10th International Conference on 
  Vibration Problems, Prague, Czech Republic, September 5-8 (2011).
 2. 6. J. M. Hao, J. Wang, X. L. Liu, W. J. Padilla, L. Zhou, M. Qiu, Appl.Phys.Lett.2010, 96, 251104.
  7. G. W. Milton, A. V. Cherkaev, J. Eng. Mater. Tech. 1995, 117, 483.
  8. X. S. Su, A. N. Norris, C. W. Cushing, M. R. Haberman, P. S. Wilson, J. Acoust. Soc. Am. 
  2017, 141, 4408.
  9. J. Li, C. T. Chan, Phys. Rev. E. 2004, 70, 055602.
  10. Y. Tian, Q. Wei, Y. Cheng, Z. Xu, X. J. Liu, Appl. Phys. Lett. 2015, 107, 221906. 
  11. Z. Sun, H. Jia, Y. Chen, Z. Wang, J. Yang, J. Acoust. Soc. Am. 2018, 143, 1029. 
  12. Q. Li, J. S. Vipperman, J. Acoust. Soc. Am. 2019, 145, 1372. 
  13. Y. Zhang, J. Pan, J. Acoust. Soc. Am. 2013, 133, 2082.
  14. S. Zhang, L. Yin, N. Fang, Phys. Rev. Lett. 2009, 102, 194301. 
  15. X. Zhou, M. B. Assouar, M. Oudich, Appl. Phys. Lett. 2014, 105, 233506.
  16. G. X. Liao, C. C. Luan, Z. W. Wang, J. P. Liu, X. H. Yao, J. Z. Fu, Adv Mater Technol. 2021, 6, 
  2000787. 
  17. J. Par, H. M. Kim, J. R. Youn, Y. S. Song, Adv. Mater. Technol. 2019, 4, 1800410.
  18. Y. C. Luo, Y. R. Jia, J. Yao, D. J. Wu, X. J. Liu, Adv. Mater. Technol. 2020, 5, 2000356.
  19. G. H. Du, Z. M. Zhu, X. F. Gong, Acoustic Foundation, 3rd ed. (in Chinese), Nanjing University Press, Nanjing 2017.
  20. N. S. Gao, H. Hou, Y. H. Mu, Theor. Appl. Mech. Lett. 2017, 7, 252. 
  21. N. S. Gao, H. Hou, J. H. Wu, Int. J. Mod. Phys. B. 2018, 32, 1850204.
  22. Z. Chen, L. Fan, S. Y. Zhang, H. Zhang, X. J. Li, J. Ding, Appl. Phys. Express. 2015, 8, 107301.
  23. H. Q. Nguyen, Q. Wu, H. Chen, J. J. Chen, Y. K. Yu, S. Tracy, G. L. Huang, Proc. R. Soc. 
  A. 2021, 477, 20210024.
  24. N. Fang, D. J. Xi, J. Y. Xu, M. Ambati, W. Srituravanich, C. Sun, X. Zhang, Nat. Mater. 
  2006, 5, 452.
  25. G. H. Du, Z. M. Zhu, X. F. Gong, Acoustic Foundation, 3rd ed. (in Chinese), Nanjing University Press, Nanjing 2017.
  26. L. Fok, M. Ambati M, X. Zhang, Mrs. Bull. 2008, 33, 931.
  27. C. R. Liu, J. H. Wu, K. Lu, Z. T. Zhao, Z. Huang, Appl. Acoust. 2019, 148, 1.
  28. S. B. Huang, Z. L. Zhou, D. T. Li, T. Liu, X. Wang, J. Zhu, Y. Li, Sci. Bull. 2020, 65, 373.
  29. N. F. Yu, P. Genevet, M. A. Kats, F. Aieta, J.-P. Tetienne, F. Capasso, Z. Gaburro, Science 
  2011, 334, 333. 
  30. Y. Cheng, C. Zhou, B. G. Yuan, D. J. Wu, Q. Wei, X. J. Liu, Nat. Mater. 2015, 14, 1013 .
  31. L. Paul, (Kirchstrasse) US. 2043416, 1936.
  32. Y. Y. Chen, G. K. Hu, G. L. Huang, J. Mech. Phys. Solids. 2017, 105, 179. 
  33. X. Yu, Z. B. Lu, F. S. Cui, L. Cheng, Y. D. Cui, Extreme. Mech. Lett. 2017, 12, 37. 
  34. Y. Li, S. S. Wang, Q. Y. Peng, Z. W. Zhou, Z. Y. Yang, X. D. He, Y. B. Li, Nanoscale. 
  2019, 11, 16384.
  35. B. Z. Xia, N. Chen, L. X. Xie, Y. Qin, D. J. Yu, Appl. Acoust. 2016, 112, 1. 
  36. A. O. Krushynska, A. Amendola, F. Bosia, C. Daraio, N. M. Pugno, F. Fraternali, New. J. Phys. 
  2018, 20, 073051.
  37. X. H. Li, T. Xing, J. J. Zhao, X. L. Gai, J. Acoust. Soc. Am. 2020, 147, 113. 
  38. X. Xiang, H. X. Tian, Y. Z. Huang, X. X. Wu, W. J. Wen, Appl. Phys. Lett. 2021, 118, 053504. 
  39. Z. X. Xu, H. Y. Meng, A. Chen, J. Yang, B. Liang, J. C. Cheng,J.Appl.Phys. 2021, 129, 094502.