تحلیل آکوستیکی یک رک و ضرورت طبقه بندی رک ها بر اساس توانایی در کاهش تراز نوفه

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 1-9 (9) XML اصل مقاله (504.19 K)
کد مقاله : 1065-ISAV2023 (R2)
نویسندگان
1سازمان صدا و سیما
2سازمان صدا وسیما
چکیده
سطح تراز نوفه در محیط های اداری و صنعتی و کنترل آن در محدوده های استاندارد همواره یکی از چالش های اصلی در این فضاها بوده است. از آنجا که در فضاهای اداری و صنعتی تجهیزات با سطوح مختلفی از تراز نوفه وجود دارند و غالبا از رک ها برای نگهداری این تجهیزات خصوصا تجهیزات مربوط به فناوری اطلاعات استفاده می شود، از این رو پاسخ رک ها به نوفه تجهزات درون آنها موضوعی است که می تواند بر کاهش یا افزایش تراز نوفه محیط تاثیر بگذارد. با توجه به اهمیت این موضوع در این تحقیق به بررسی پاسخ یک رک بر تراز نوفه یک دستگاه ماتریس تصویر می پردازیم. تراز نوفه دستگاه در سه حالت مختلف در اتاق صامت اندازه گیری و بررسی می شود، سپس یک اتاق که می توان آنرا سیستمی مستقل از زمان در نظر گرفت انتخاب نموده و پارامترهای آکوستیکی اتاق اندازه گیری شد. ابتدا تراز نوفه دستگاه ماتریس در این اتاق بدون قرار گرفتن در رک اندازه گیری می شود سپس با قرار دادن آن درون یک رک 40 یونیت تراز نوفه در حالت های مختلف و طبقات مختلف رک اندازه گیری می شود. از نتایج این تحقیق می توان به بررسی میزان اثر تضعیف کنندگی رک بر تراز نوفه اشاره نمود و اینکه مشاهده گردید که رک تحت آزمایش در برخی فرکانس های محدوده 100 هرتز اثر تقویت کنندگی بر تراز نوفه می گذارد. نتایج این تحقیق لزوم بررسی پاسخ رک ها به ترازهای نوفه در زمان تولید را امری ضروری نشان می دهد. همچنین طبقه بندی رک ها از نظر توانایی آنها در کاهش تراز نوفه نیز می تواند کاربر را در انتخاب بهتر رک بر مبنای توانمندی در کاهش تراز نوفه تجهیزات درون آن یاری نماید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
.
Authors
مراجع

 ]1[ Kropman, Daan, et al, “The business case for a healthy office; a holistic overview of
relations between office workspace design and mental health ”,Ergonomics ,pp. 658-675, 
2023 .
 ]2[ Smith, Michael G., Makayla Cordoza, and Mathias Basner, “Environmental noise and
effects on sleep: an update to the WHO systematic review and meta-analysis ”,
Environmental health perspectives .2022 ,
 ]3[ Killeen, Jack, Ian Davis, Jiayu Wang, and Gareth J. Bennett., “Fan-noise reduction of
data centre telecommunications’ server racks, with an acoustic metamaterial broadband, 
low-frequency sound-absorbing liner ”,.Applied Acoustics ,p. 203, 2023 .
 ]4[ Alnuaimya, Ahmed, Oleksii Shushurab, and Genadiy Zhyrovc., “Impact of Noise
Inside Server Room ”,CEUR Workshop Proceedings .2022 ,
 ]5[ Passero, Carolina Reich Marcon, and Paulo Henrique Trombetta Zannin., “Acoustic
evaluation and adjustment of an open-plan office through architectural design and noise
control ”,Applied Ergonomics ,pp. 1066-1071, 2012 .
 ]6[ ISO 3745: Determination of sound power levels and sound energy levels of noise
sources using sound pressure — Precision methods for anechoic rooms and hemianechoic rooms .[Performance]. ISO .2012 ,
 ]7[ ECMA-74 ,نویسنده ,Measurement of Airborne Noise emitted by Information
Technology and Telecommunications Equipment .[Performance]. ECMA .2022 ,

 ]8[ ISO 7779: Measurement of airborne noise emitted by information technology and
telecommunications equipment .[Performance]. ISO .2010