بررسی اثر لایه هوایی بر ضریب جذب صوتی کامپوزیت ترموفیوز و وول پنل

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-10 (10)
کد مقاله : 1064-ISAV2023 (R2)
نویسندگان
1سازمان صدا و سیما
2سازمان صداوسیما
چکیده
جذب کننده های صوتی از جنس پشم های معدنی در جذب انرژی صوتی بسیار خوب عمل می کنند اما از نظر بهداشت محیط استفاده از آنها چالش های بسیاری را در پی دارد. از این رو استفاده از جاذب هایی که مشکلات بهداشتی نداشته باشند همواره در اولویت هستند. ماده جاذب نمد ترموفیوز ماده ای تولید داخل، سازگار با محیط زیست و بهداشت محیط است اما از ضریب جذب صوتی پایینی نسبت به عایق های معدنی برخوردار است. چند لایه نمودن یکی از روشهای موثر در افزایش ضریب جذب صوتی است. در این تحقیق برای چند لایه نمودن از وول پنل با توجه به مشخصات فیزیکی آن استفاد شده است. پس از انجام اندازه گیری ها مشخص شد که وول پنل به عنوان لایه دوم نمی تواند اثری بر افزایش ضریب جذب نهایی داشته باشد از این رو برای بهره بردن از خاصیت پوسته ای وول پنل تاثیر لایه ای از هوا با سه ضخامت 1، 3 و 5 سانتی متر در بین دو لایه نمد ترموفیوز و وول پنل بررسی شد. بررسی ها نشان می دهد که لایه هوایی با ضخامت 3 سانتی متر می تواند ضریب جذب صوتی نهایی کامپوزیت را تمام در محدوده فرکانسی 630 هرتز تا 2000 هرتز تقریبا به 0.9 افزایش دهد. این در حالی است که لایه هوایی با ضخامت 5 سانتی متر می تواند ضریب جذب صوتی را در فرکانس 630 هرتز به 0.93 برساند اما بعد از این فرکانس ضریب جذب شروع به کاهش می کند و در فرکانس 2500 هرتز به 0.72 می رسد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
.
Authors
مراجع

 ]1[ M.DELANY; E.N.BAZELY, “Acoustic properties of fibrous absorbent material ”,Applied
Acoustics ,pp. 105-116, 1970 .
 ]2[ W. DAVERN, “Perforated facings backed with porous materials as sound absorbersan experimental study ”,.Applied Acoustics ,pp. 85-112, 1977 .
 ]3[ Zwikker, Cornelis, and Cornelis Willem Kosten.;, “Sound absorbing materials ”,
Elsevier .1949 ,
 ]4[ A.F. Seybert and D.F. Ross;, “Experimental determination of acoustic properties using
a two-microphone random-excitation technique ”,J. Acoust. Soc. Am ,p. 1362–1370, 
1977 .
 ]5[ Brüel and Kjaer, “Sound and vibration measurement sofware ”,PULSE LabShop ,
 .2012
 ]6[ J.Y. Chung and D.A. Blaser, “Transfer function method of measuring in-duct acoustic
properties. I: theory ”,J. Acoust. Soc ,.p. 907–913, 1980 .
 ]7[ International Standard ISO10534-2,, “Acoustics-Determination of Sound Absorption
Coefficient and Impedance in Impedance Tube Part 2: Transfer Function ”,
International Organization for Standardization .2001 ,
 ]8[ I. P. DUNN; W. A. DAVERN;, “Calculation of acoustic impedance of multi-layer
absorbers ”,Applied Acoustics ,19 جلد ,pp. 321-334, 1986