مطالعه ی عملکرد سازه‌ای قاب‌های مهاربندی‌شده با مهاربند A شکل و قاب‌های مهاربندی واگرا (EBF) در برابر تحریکات زلزله

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-8 (8)
کد مقاله : 1059-ISAV2023 (R1)
نویسندگان
گروه مهندسی عمران،دانشکده فنی،دانشگاه گیلان،رشت،ایران
چکیده
امروزه سیستم‌های متعددی جهت مقاومت در برابر بارهای جانبی در انواع قاب‌های سازه ای مورداستفاده قرار می گیرد. با توجه به اهمیت کنترل پاسخ لرزه‌ای سازه‌ها و نیاز به افزایش قابلیت جذب و اتلاف انرژی ورودی در هنگام وقوع زلزله، می توان از روش های مختلفی در طراحی لرزه‌ای سازه‌ها بهره گرفت که از این روش ها می توان به استفاده از مهاربند در سازه ها و یا استفاده از روش‌های نوین مانند سیستم‌های مستهلک کننده انرژی یا میراگرها اشاره نمود. در مطالعه ی حاضر، عملکرد نوع خاصی از قاب‌های مهاربندی ترکیبی با میراگرهای منحنی شکل فولادی (A-brace) بررسی گردیده است. میراگرهای منحنی شکل فولادی به‌عنوان المان‌های افزاینده سختی و میرایی سازه، می‌توانند به‌منظور استهلاک انرژی برای کنترل و کاهش پاسخ لرزه‌ای سازه‌ها در هنگام وقوع زلزله مورداستفاده قرار گیرند. همچنین از دیگر سیستم‌های لرزه بر مطرح در مهندسی سازه که در این مطالعه مورد مقایسه قرارگرفته است، سیستم‌ مهاربندی واگرا (EBF) می‌باشد. در مطالعه ی حاضر، عملکرد لرزه ای سیستم مهاربندی واگرا با سیستم مهاربندی‌شده با میراگر‌های منحنی شکل فولادی (A-brace) در سازه های فولادی، تحت شتاب‌نگاشت‌های حوزه دور و نزدیک مورد مقایسه قرارگرفته‌ است. برای این منظور، قاب های چهار، هشت و دوازده طبقه برای مطالعات عددی انتخاب و در نرم‌افزار سپ 2000 مدل‌سازی شده‌ و تحت تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی قرارگرفته‌اند. نتایج نشان داد که میزان دریفت در قاب های با مهاربندی واگرا در مقایسه با مهاربند های A شکل در اکثر طبقات کمتر می‌باشد. میزان تغییر مکان بام در قاب های با مهاربند واگرا به‌طور متوسط در حدود 53 درصد کمتر از تغییر مکان بام در قاب با مهاربند A شکل می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
.
Authors
مراجع

1. H. Ramazi, H. Soltani Jigheh, "The Bam (Iran) Earthquake of December 26, 2003: From an engineering 
and seismological point of view." Journal of Asian Earth Sciences 27, no. 5 (2006).
2. K. Amini Hosseini, Y. Izadkhah, B. Mansouri, M. Ghayamghamian, "Preparedness and emergency response aspects of Sarpol-e Zahab (Kermanshah), Iran earthquake of November 12, 2017." Journal of 
Seismology and Earthquake Engineering 20, no. 4 (2018).
3. H-L. Hsu, H. Halim, "Brace performance with steel curved dampers and amplified deformation mechanisms." Engineering Structures 175 (2018).
4. M. Engelhardt, "Behavior of long links in eccentrically braced frames." (1990).
5. C. Roeder, E. Popov, "Inelastic behavior of eccentrically braced steel frames under cyclic loadings." NASA STI/recon technical report N 78 (1977).
6. H-L. Hsu, H. Halim, "Improving seismic performance of framed structures with steel curved dampers." Engineering Structures 130 (2017).
7. H-L. Hsu, H. Halim, "Steel A-braced frame upgrade performance under various load characteristics." Journal of Constructional Steel Research 175 (2020).
8. A. Ghabussi, J. Asgari Marnani, M. Rohanimanesh, "Improving seismic performance of portal frame 
structures with steel curved dampers." In Structures, vol. 24, pp. 27-40. Elsevier, 2020.
9. SAP 2000 CSI. "Integrated Software for Structural Analysis and Design." (2020).
.10 دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمانی ایران،" مبحث دهم مقررات ملی ساختمان" وزارت مسکن وشه رسازی، .1392
.11 دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمانی ایران،" مبحث ششم مقررات ملی ساختمان" وز ارت مسکن وشهرساز ی.1398، 
.12 آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ،" استاندارد2800" مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرساز ی. ویرایش چهارم.1398، 
13. AISC 341-16. "Seismic provisions for structural steel buildings." American Institute of Steel Construction (2016).
14. Center, P. E. E. R. "PEER Ground Motion Database, PEER Center." University of California, Berkeley, 
CA, USA, https://ngawest2. berkeley. edu (2023).
15. Seismosoft, L. T. D. "Seismosignal." Pavia, Italy (2012)