شبیه‌سازی المان محدود ارتعاشات دبی‌سنج جرمی کوریولیس

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-10 (10)
کد مقاله : 1012-ISAV2023 (R1)
نویسندگان
1ایران، شیراز، خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز، دکترای تخصصی گرایش کنترل، دینامیک و ارتعاشات
2ایران، شیراز، خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز ، دانشجوی دکترای تخصصی گرایش طراحی کاربردی
چکیده
دبی سنج جرمی کوریولیس برای اندازه‌گیری دقیق دبی جرمی و چگالی سیال عبوری بکار می‌رود. این در حالیست که اغلب دبی‌سنج‌های موجود قادر به اندازه‌گیری مستقیم این دو پارامتر نیستند و با اندازه‌گیری دبی حجمی به صورت غیر مستقیم دبی جرمی و همچنین چگالی را محاسبه می‌نمایند. در این پژوهش به شبیه‌سازی عددی دبی سنج جرمی کوریولیس پرداخته شده است. همانطور که از نام آن بر می‌آید؛ اساس کار آن نیروی کوریولیس به وجود آمده ناشی از حرکت سیال درون لوله و مختلف‌الجهت بودن این نیرو در بخش ورودی و خروجی سیال خواهد بود. برای شبیه‌سازی عددی آن از نرم افزار المان محدود کامسول و تحلیل متقابل سیال-جامد استفاده شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان داد که اثر دبی جرمی و چگالی سیال عبوری از درون لوله‌های دبی سنج بر روی اختلاف فاز حسگرهای دو سمت لوله و جابه‌جایی نقطه انتهایی آن کاملا مشهود است. لذا در نمونه آزمایشگاهی این محصول، پس از انجام مراحل کالیبراسیون و محاسبه مقادیر مربوط به آن، با استفاده از اختلاف فاز سنسورهای نصب شده دبی جرمی سیال عبوری را اندازه‌گیری نمود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
.
Authors