بررسی تأثیر قطر رشته های پارچه های اسپیسر استفاده شده به عنوان جاذب ضربه در کلاه ایمنی سرنشین خودرو بر میزان ضربات وارده به سر

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-10 (10)
کد مقاله : 1002-ISAV2023 (R1)
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه یزد
2دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه یزد
3استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه یزد
چکیده
کلاه ایمنی نقش مهمی در جذب ضربه های وارد به سر هنگام تصادف یا عبور خودرو بر روی ناهمواری های جاده ایفا می کند. در این مقاله اثر قطر رشته های تشکیل دهنده پارچه اسپیسر که به عنوان جاذب ضربه در کلاه ایمنی سرنشین خودرو مورد استفاده قرار گرفته است بر میزان نیروهای ضربه ای وارد به سر مورد بررسی قرار گرفته است. مدل اجزای محدود پارچه برای تعیین مشخصه نیرو-جابجایی پارچه مورد استفاده قرار گرفته و منحنی های غیر خطی این مشخصه به دست آمده اند. به منظور شبیه سازی حرکت خودرو حامل سرنشین بر روی ناهمواری جاده از یک مدل 4 درجه آزادی خودرو و سرنشین آن استفاده شده است. با حل معادلات دیفرانسیل حرکت مدل به روش رانگ کوتا، نیروهای ضربه ای وارد به سر برای قطرهای مختلف رشته پارچه به دست آمده است. نتایج شبیه سازی نشان داده است که می توان قطر بهینه ای برای رشته ها تعیین کرد که در آن متوسط نیروی وارد به سر کمینه گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
.
Authors
مراجع

1. S. Hassanzadeh, H. Hasani, M. Zarrebini, “Thermoset composites reinforced by innovative 3D spacer weft-knitted fabrics with different cross-section profiles”, Materials and manufacturing process. Composites Part A Applied Science and Manufacturing 91, 65-76 (2016).
2. M.V. Hosur, M. Abdullah, S. Jeelani, “Dynamic compression behaviour of integrated core sandwich composites”, Materials Science and Engineering A 445, 54-64 (2007). 
3. H. Fan, Q. Zhou, W. Yang, Z. Jingjing, “An experiment study on the failure mechanisms of woven textile sandwich panels under quasi-static loading”, Composites: Part B 41(8), 686-692 (2010).
4. A.F. Johnson, M. Holzapfel, “Modelling soft body impact on composite structures”, Composite Structures 61(1-2), 103-113 (2003).
5. L.Torre, J.M.Kenny, “Impact testing and simulation of composite sandwich structures for civil transportation”, Composite Structures 50(3), 257-267 (2000).
6. U.K. Vaidya, S. Nelson, B. Sinn, B. Mathew, “Processing and high strain rate impact response of multi-functional sandwich composites”, Composite Structures 52(3), 429-440 (2001). 
7. J.C. Velosa, S. Rana, R. Fangueiro, F. van Hattum, F. Soutinho, S. Marques, “Mechanical behaviour of novel sandwich composite panels based on 3D-knitted spacer fabrics”, Journal of Reinforced Plastics and Composites 31, 95-105 (2012).
8. H. Cao, K. Qian, Q. Wei, H. Li, “Low-velocity Impact Behaviour of 3-D Glass Fibre Hollow Integrated Core Sandwich Composites”, Polymers & Polymer Composites 18(4), 175-180 (2009).
9. S. Chen, H. Long, Y. Liu, F. Hu, “Mechanical properties of 3D-structure composites based on warp-knitted spacer fabrics”, AUTEX Research Journal 10, 127-137 (2004).
10. F. Sun, M. Ma, X. Pan, “Simulation of plate compression behaviour of warp-knitted spacer fabrics based on geometry and property parameters”, Textile Research Journal 89, 13-23 (2019).
11. ISO 8606, “Mechanical vibration—Road surface profiles— Reporting of measured data”, Geneva, Switzerland. International Standards Organization, (2016)